Ook fit worden? Meld je nu gratis aan voor ons 12-weken programma!

DREAMFIT

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DreamFit Personal Training Studio

Contact  

Voor algemene vragen kunt u mailen naar info@dreamfit.nl. Voor vragen rondom financiën kunt u mailen naar administratie@dreamfit.nl. Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren. Daarnaast zijn wij tijdens de openingstijden bereikbaar op nummer (050) 205 30 17.  

Openingstijden & tarieven  

DreamFit is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt DreamFit zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. DreamFit zal een eventuele prijsverhoging tijdig kenbaar maken per mail. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.  

Betaling  

Elk lidmaatschap bij DreamFit gaat in per ingangsdatum. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. De betaling van het lidmaatschap lost u vierwekelijks af via automatische incasso.  

Bij niet tijdige ontvangst door DreamFit van de verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, wordt het lid in gebreke gesteld via e-mail met het verzoek binnen 5 dagen te betalen. Indien het lid, ook na gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet is het lid in verzuim en worden administratiekosten in rekening gebracht. Het lid wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht. Hierna is DreamFit gerechtigd de totale vordering uit handen te geven en een incassobureau in te schakelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die DreamFit moet maken komen geheel ten lasten van u als lid.  

Wanneer DreamFit acht dat het lid niet de intentie heeft om aan de betalingsverplichting te gaan voldoen kan DreamFit de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het lid te (laten) incasseren.  

Bedenktijd  

Gedurende de bedenktijd van 1 week na de ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.  

Opzegging lidmaatschap  

Een lidmaatschap wordt automatisch verlengt en is daarna per 4 weken opzegbaar. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de balie te geschieden of per mail naar administratie@dreamfit.nl.  

Bij verhuizing buiten een straal van 15 km van de DreamFit vestiging zal het lid de mogelijkheid krijgen om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing. Dit kan worden aangenomen door een bewijs van inschrijving van de nieuwe gemeente aan te leveren.  

Indien het lid als gevolg van een langdurige blessure of ziekte niet in staat is om de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten, is het mogelijk om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Dit kan worden aangenomen door het aanleveren van een officiële doktersverklaring.  

Risico en aansprakelijkheid  

Het gebruik van de faciliteiten, trainingsondersteuning of een programma van DreamFit is geheel voor eigen risico van het lid. DreamFit is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij DreamFit hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.  

Huisregels  

Door inschrijving verklaart het lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van DreamFit te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.dreamfit.nl en zijn bij de club op te vragen. Leden worden geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van DreamFit en hiernaar te handelen.  

Deze algemene voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen DreamFit en het lid. Hierop is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. DreamFit is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door DreamFit te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.  

Diëtetiek Algemene Voorwaarden  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder  

Professional: de diëtist die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici Cliënt: natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de diëtist consulteert De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar