Ook fit worden? Meld je nu gratis aan voor ons 12-weken programma!

DREAMFIT

Privacy policy

DreamFit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DreamFit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als DreamFit zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door DreamFit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;
Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De lidmaatschapsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DreamFit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam;
Adres;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum;
Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door DreamFit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door DreamFit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;
Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DreamFit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht
Gegevens over gezondheid.
Uw persoonsgegevens worden door DreamFit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door DreamFit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DreamFit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door DreamFit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door DreamFit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DreamFit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door DreamFit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van de ledenadministratie;
Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.