Ook fit worden? Meld je nu gratis aan voor ons 12-weken programma!

DREAMFIT

Dreamfit fysiotherapie – Praktijkreglement

1.DreamFit Fysiotherapie
Wij zijn DreamFit Fysiotherapie. Wij zijn gevestigd aan de verlengde hereweg 115 9721AJ in Groningen. Je kunt ons bereiken via 050 205 30 17, info@dreamfitfysiotherapie.nl en www.dreamfit.nl/fysiotherapie. Wij zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder kvk-nummer: 84454814. Onze praktijk AGB-code: 04096130. Ons Rekeningnummer: IBAN: NL 92 INGB 0674 7390 94. BTW: NL863217436B01

2.Verantwoordelijkheden
Wanneer jij onze praktijk komt bezoeken kun je van ons verwachten dat wij ons houden aan de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden. Wij vragen jou dit ook tijdens jouw bezoek aan ons te doen. Tijdens jouw bezoek en het afnemen van onze dienstverlening ben je zelf verantwoordelijk voor jouw persoonlijke bezittingen en het voorkomen van persoonlijke ongevallen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, diefstal of beschadigingen van jouw bettingen. Daarnaast zijn wij ook niet aansprakelijk voor enig ongeval of letsel, van welke aard en door welke oorzaak dan ook in en rond onze praktijk. Wij adviseren je om je hiervoor voldoende te laten verzekeren.

Wij hebben ons verzekerd tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert., vermeerderd met het eigen risico van de verzekering. Als de verzekeraar niet uitkeert is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de dienstverlening waarmee de schade is ontstaan. Ben jij van mening dat wij aansprakelijk zijn? Laat ons dit direct weten. Alle aansprakelijk vervalt namelijk als wij hierover niet in kennis zijn gesteld door middel van een brief of e-mail en binnen 1 jaar nadat de dienstverlening heeft plaatsgevonden.

3.Dienstverlening
Het actuele aanbod van onze diensten en de bijbehorende kosten zijn gepubliceerd op onze website en hangen in de wachtruimte van onze praktijk. Bij aanvang van onze dienstverlening bepalen wij in overleg met jou de geschiktheid van de betreffende dienst.

Wij lichten jou in over de reden, het doel en de verwachte gevolgen van de

handelingen die wij of jij uit gaat voeren. Hierdoor wordt je in de gelegenheid gesteld om zelf een weloverwogen keuze te maken voor het wel of niet geven van toestemming. Bij ingrijpende handelingen en bij een voorbehouden handeling, vragen wij jou voorafgaand een schriftelijke toestemming van handelen te tekenen. Heb jij bezwaren tegen onze medewerker en/of de handeling? Geef dit dan onmiddellijk en voor aanvang aan. Bij twijfel, adviseren wij je de bij de dienstverlening niet te starten en het advies van een hiertoe bevoegde derde in te winnen om jouw geschiktheid voor de betreffende dienst te bepalen.

Bij ziekte en/of afwezigheid van de medewerker die jouw normaal gesproken helpt, kan na toestemming van jou onze dienstverlening worden overgenomen door een voor de dienstverlening specifiek competente andere medewerker. Het kan daarnaast voorkomen dat wij studenten de gelegenheid geven om stage te volgen onder leiding van onze medewerkers. De betreffende studenten zullen zich altijd zodanig voorstellen en kunnen na jou toestemming betrokken worden bij onze dienstverlening aan jou.

Het is bij ons mogelijk om een medisch fitness abonnement af te nemen. Lid worden is alleen mogelijk na het volgen van fysiotherapeutische behandelingen en als onze medewerker dit voor jou indiceerd. Lid worden kan door het volledig invullen van een inschrijfformulier. Jouw lidmaatschap is persoonlijk en start op de datum die op het inschrijfformulier staat beschreven. Het lidmaatschap heeft automatisch opeenvolgende termijnen van 1 maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Je kunt het lidmaatschap wijzigen, pauzeren of opzeggen door een e-mail te sturen naar info@dreamfitfysiotherapie.nl Voor het opzeggen van het medisch fitness abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand en dient te worden opgezegd voor de eerste dag van de maand waarin het lidmaatschap beëindigd moet zijn. Hiervan wordt altijd een schriftelijk bevestiging per mail verstuurd.

4.Afspraken
Om je door ons te laten helpen , maak je een afspraak met onze medewerkers. Je kunt van ons zowel schriftelijk als digitaal een overzicht van je afspraken ontvangen. Wil je een afspraak wijzigen? Doe dit minimaal 24 uur voorafgaand. Zo voorkom je dat wij de tijd onnodig reserveren en geen andere patiënten kunnen helpen. Wordt een afspraak niet minimaal 24 uur voorafgaand afgezegd dan brengen wij de kosten voor een niet nagekomen afspraak in rekening.

5.Betaling
Je bent in eerste instantie en onder alle omstandigheden altijd zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de door ons aan jou, of namens jou verleende diensten. Tenzij wij contractueel andere afspraken voor de betaling van onze dienstverlening aan jou hebben gemaakt met jou of een derde partij. Bij een vergoeding van onze dienstverlening door een derde partij, bijvoorbeeld de zorgverzekering of jouw werkgever, gaan wij er vanuit dat jij op de hoogte bent van de voorwaarden en budgetten. Bijvoorbeeld de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering, of het budget van jouw vergoedingsregeling. Ongeacht deze voorwaarden en budgetten, blijf jij financieel verantwoordelijk voor onze dienstverlening die niet vergoed wordt door deze derde partij. Als er sprake is van een vergoeding door een derde partij, dan declareren wij de kosten van onze dienstverlening volgens de overeengekomen afspraken tussen ons en deze derde partij.

Indien van toepassing , zijn onze praktijk tarieven inclusief BTW. Onze praktijk tarieven fysiotherapie zijn van toepassing indien je geen aanvullende verzekering hebt, of indien het maximaal aantal te vergoeden behandelingen uit je aanvullende verzekering zijn vergoed. Fysiotherapeutische materialen vallen buiten de vergoeding van de zorgverzekering en worden dus altijd rechtstreeks naar jou gefactureerd. Voor diensten die niet zijn opgenomen in de tarieven voor fysiotherapie komen wij voor levering van onze diensten een opdrachtbevestiging of een deelnemersovereenkomst met jou overeen.

Voor dienstverlening die verloopt middels automatische incasso, gebruiken wij een inschrijfformulier inclusief SEPA machtiging voor de doorlopende incasso-opdrachten. Door ondertekening van dit inschrijfformulier geef je ons een doorlopende machtiging om een incasso-opdrachten naar jouw bank te sturen, om met vooruitbetaling en op maandbasis de kosten van het abonnement van jouw IBAN af te schrijven. Ben jij het niet eens met het door ons geïncasseerde afschrijving? Dan kunt u het bedrag laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 6 weken na afschrijving contact op met jouw bank en vraag naar de voorwaarden.

Heb je een vraag over een factuur? Mail ons deze dan binnen 14 dagen na factuurdatum naar info@dreamfitfysiotherapie.nl Voor onze facturen hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen. Betaal jij de volledige factuur niet binnen deze betaaltermijn, dan verkeer je in verzuim met ingang van de 15de dag na de factuurdatum. Een factuur kan natuurlijk vergeten worden en daarom ontvang je van ons altijd een herinnering van jouw factuur waarmee wij de betalingstermijn voor de factuur met 14 dagen verlengen. Wanneer de factuur niet volledig is voldaan na de betalingstermijn van de herinnering, dan kunnen wij incassomaatregelen nemen, of derden vragen dit te doen. Alle extra bijkomende kosten die hierdoor ontstaan komen voor jouw rekening en moeten worden voldaan voordat het oorspronkelijke factuurbedrag kan worden voldaan. Wanneer je in verzuim verkeert kunnen wij besluiten onze dienstverlening en/of toegang tot onze praktijk op te schorten of helemaal te stoppen.

6.Privacy
Privacy hebben wij hoog in het vaandel staan. Bovendien willen onze dienstverlening transparant houden. Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren hebben wij jouw persoonsgegevens nodig voor onze administratieve verwerking. Om deze reden hebben wij ons privacybeleid opgesteld op basis van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” van de Europese Unie en “de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst”. Hierin beschrijven wij hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen, bewaren en verwijderen.

Wanneer wij jou onze dienstverlening aanbieden, dan moeten wij persoonsgegevens over jou verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, om de administratieve verwerking te kunnen uitvoeren en om onze praktijkvoering te laten voldoen aan ons praktijkreglement, de wet en de overeenkomsten met de zorgverzekeraars.

Bij aanvang met onze dienstverlening ga je akkoord met de ons praktijkreglement. Ben jij jonger dan 16 jaar dan verwerken wij jouw persoonsgegevens alleen na toestemming van jouw ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Tijdens onze behandeling blijven wij altijd verwijzen naar ons praktijkreglement

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze persoonsgegevens gebruiken wij ook alleen maar voor het doel waarvoor wij deze hebben ontvangen. Wij vergewissen ons van jouw identiteit door jouw persoonsgegevens te synchroniseren in onze administratie. Wij verwerken de volgende gegevens in onze administratie: Naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, huisarts, zorgverzekeraar, polisnummer, bankgegevens, lichamelijke gegevens, medische gegevens en gegevens over onze dienstverlening aan jou.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de bedoeling waarmee wij de gegevens hebben verkregen, of als de wet ons dit verplicht. In deze gegevens delen wij persoonsgegevens met derden als: leveranciers van software en diensten ter ondersteuning van onze dienstverlening, andere zorgverleners, LDF en zorgverzekeraars. Wanneer nodig zullen wij jou vragen om een extra, specifieke en aantoonbare toestemming voor het delen van je gegevens en komen wij voor de verwerking een overeenkomst met de derde partij overeen, waardoor de verwerking volgens ons praktijkreglement verloopt.

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit doen wij zodat je op onze website kunt navigeren en gebruik kunt maken van alle functies op de website. Ook krijgen wij op deze manier inzichting om onze praktijkvoering te verbeteren. WIl je deze cookies uitschakelen? Neem dan contact op met jouw internetbrowser, Daarnaast kunnen er op onze website verwijzingen naar websites staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en beveiliging van deze websites.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij deze hebben verkregen, of de wet dit ons verplicht.

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens door middel van ons praktijkgebied. Onze werknemers worden hierin geïnstrueerd en de monitoring verloopt periodiek.

Jij hebt het recht op informatie van ons over onze verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij ons in te zien, te wijzigen of mee te nemen. Je hebt het recht het akkoord voor de verwerking te beperken of in te trekken. Ook heb je het recht je persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. Dit kan alleen als het verwijderen van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een derde partij en anneer de wet ons dit toestaat.

Heb jij de indruk dat er geen actief akkoord is gegevens voor de verwerking van jouw persoonsgegevens volgens ons praktijkreglement? Denk je dat ons privacybeleid , of onze uitvoer hiervan niet voldoende is? Of wil je meer weten wij wij doen voor jouw privacy? Neem dan contact op met onze praktijkmanager via de mail op: corne@dreamfitfysiotherapie.nl

Heb je contact gehad met onze praktijkmanager en ben je niet tevreden over onze verwerking van persoonsgegevens? Dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

7.Contact
Heb je vragen of wil je iets met ons delen? Wij zijn altijd bezig met het verbeteren van onze praktijkvoering. Je kunt het ons laten weten via onze medewerkers of via de praktijkmanager.

8.Klachtenregeling
DreamFit Fysiotherapie hanteert onder andere een interne klachtenregeling voor klachten die betrekking hebben tot de behandeling maar ook voor andere zaken die te maken hebben met onze praktijkvoering. Doel van deze interne klachtenregeling is om klachten snel en samen met de betrokkenen op te lossen.

Daarnaast is DreamFit Fysiotherapie aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door het KNGF. Hier kunt je jouw klachten kosteloos kenbaar maken. Voor meer informatie over de klachtenregeling van het KNGF dan kun je contact opnemen met de KNGF Klachtencommissie: Secretaris KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, Tel. 033 – 467 29 00.

Meer informatie en onze volledige klachtenregeling kunt u vinden op onze website www.dreamfit.nl/fysiotherapie/klachtenregeling

9.Praktijkreglement
Dit is praktijkreglement 1.1 en is geldig vanaf 1 januari 2022. Wij kunnen dit praktijkreglement wijzigen. Als deze wijziging ingrijpend is, dan plaatsen wij hiervan een nieuwsbericht op onze nieuwspagina van onze website www.dreamfit.nl/fysiotherapie

Wijzigingen op dit reglement zijn alleen geldig wanneer wij dit schriftelijk met jou zijn overeenkomen. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing. Wanneer een deel van dit reglement ongeldig of onwettig is, dan blijft de rest van het reglement volledig van kracht. Toepassing van voorwaarden van jou of namens jou betrokken derden zijn niet van toepassing op ons reglement of onze praktijkvoering.

Voor vragen over praktijkvoering en ons praktijkreglement kunt u contact opnemen met Corné Tuitman via de mail op corne@dreamfitfysiotherapie.nl